Algemene voorwaarden - Cuban Salsa Company

Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden van Dansschool Melisa Bron Cuban Salsa Company (hierna te noemen: CSC). Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden gaat u ook akkoord met onze privacy statement en gedragscode.

INSCHRIJVEN

 • Inschrijving is mogelijk via ons online inschrijfformulier of op locatie via pin.
 • Door met deze algemene voorwaarden akkoord te gaan en alle gegevens op het inschrijfformulier in te vullen, wordt u voor een bepaalde periode cursist, ook te noemen leerling, van CSC.
 • Uw inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.
 • Kortingen zijn niet overdraagbaar aan anderen.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van CSC van cursus, dag of tijd te wisselen.
 • CSC mag de cursus annuleren, cursusdagen of -tijden wijzigen als daar gegronde redenen voor zijn, bijvoorbeeld bij te weinig cursisten, langdurige ziekte of overheidsmaatregelen. In geval van annulering door CSC voor aanvang van de cursus wordt de incasso-opdracht stopgezet. Als annulering door CSC tijdens de cursus plaatsvindt, dan zal eventuele terugbetaling van de contributie geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen. Bij sluiting door overheidsmaatregelen zullen de lessen worden stilgezet totdat aanvang weer mogelijk is.
 • Minderjarigen mogen zich niet zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) zelfstandig bij de dansschool inschrijven. Ouder(s)/verzorger(s) die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden.

Er zal tijdens de eerste cursus een WhatsApp-groep worden aangemaakt. Deze groep is bedoeld voor het delen van cursusfilmpjes. Wegens privacy gevoeligheid mogen deze apps niet worden gedeeld met buitenstaanders/derden. Wilt u niet toegevoegd worden aan de groep dan kunt u dit aangeven via connect@cubansalsacompany.com.

BETALINGSVOORWAARDEN

 • De vermelde prijzen voor de cursussen, activiteiten en producten zijn in euro’s.
 • CSC bepaalt jaarlijks de hoogte van de contributie voor de cursussen. U kunt geen rechten ontlenen aan in het verleden betaalde prijzen.
 • U kunt geen rechten ontlenen aan eventuele (kortings-)acties uit het verleden.
 • Met uw inschrijving verplicht u zich de volledige contributie behorend bij de gekozen cursus te betalen.
 • U betaalt de contributie door het invullen van een incasso-opdracht. U machtigt hiermee CSC het betreffende bedrag van uw rekening af te halen.
 • Als CSC kosten moet maken voor het uitvoeren van extra administratieve handelingen door uw toedoen, zullen deze kosten worden doorberekend.
 • Wanneer u zich voor de eerste keer heeft ingeschreven voor een cursus of proefles en akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden. Dan kunnen de volgende betalingen gedaan worden via een betaalverzoek. Ook voor toekomstige  betalingen voldaan doormiddel van een betaalverzoek gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Wij adviseren om voor afronding van een betaalverzoek onze algemene voorwaarden opnieuw door te nemen op onze site.

AFMELDING

 • Als u door (onvoorziene) omstandigheden niet in staat bent de lessen te volgen, bent u verplicht dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan CSC te melden.
 • Bij afmelding – om welke reden ook – bent u verplicht de volledige contributie voor de cursus, waarvoor u zich in heeft ingeschreven, te betalen. Als u zich (ruim) voor aanvang van of tijdens de cursus afmeldt, vervalt de betalingsverplichting niet.
 • Er vindt in geen enkel geval restitutie van de contributie plaats.
 • Bij ziekte of afwezigheid van een leraar van CSC wordt er voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de les verplaatst. U wordt hier digitaal van op de hoogte van gebracht.

Wanneer u zich minimaal 10 uur van te voren afmeld voor een les, mag deze les in overleg met CSC op een ander moment (binnen het cursusblok waar u zich voor hebt ingeschreven) worden ingehaald. Mocht bij uitzondering  anders worden besproken dan moet de cursus voor het einde van het dansseizoen (sept- juli) worden ingehaald.
CSC behoudt zich het recht de gegeven uitzondering te beëindigen als blijkt dat:

 • indien u de algemene voorwaarden en/of gedragscodes niet naleeft,
 • indien u ergens anders deelneemt aan danslessen (waaruit blijkt dat u fysiek/mentaal in staat bent danslessen te volgen).

OPZEGGING INSCHRIJVING

 • Uw inschrijving eindigt automatisch en direct na afloop van de laatste les waarvoor u zich heeft ingeschreven.
 • Uw inschrijving wordt niet automatisch verlengd.
 • CSC behoudt zich het recht voor uw inschrijving per direct te beëindigen in de onderstaande gevallen:
  • zonder waarschuwing vooraf indien u de algemene voorwaarden en/of gedragscodes niet naleeft,
  • zonder waarschuwing vooraf indien u zich misdraagt jegens andere leerlingen of medewerkers van CSC,
  • zonder waarschuwing vooraf indien u opzettelijk schade toebrengt aan de eigendommen van CSC, Dans-Dansen, medewerkers of leerlingen,
  • met een schriftelijke waarschuwing vooraf indien u de contributie niet binnen 14 dagen na het moment van de eerste mislukte incasso heeft voldaan. De betalingsverplichting vervalt hier niet mee.
  • CSC heeft het recht u zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.

Er volgt in geen van bovenstaande gevallen restitutie van de contributie of stopzetting van de incasso-opdracht.

AANSPRAKELIJKHEID

 • CSC is in geen geval aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in en om de dansschool;
 • U neemt op uw eigen verantwoordelijkheid en risico deel aan een cursus en/of activiteit;
 • Bezoek aan de CSC is geheel op eigen risico. CSC is in geen geval verantwoordelijk voor schade, persoonlijk letsel of overlijden ontstaan tijdens of ten gevolge van haar dienstverlening of van gebruikmaking van de faciliteiten op het terrein van of in CSC;
 • Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u CSC, Melisa Bron en medewerkers van CSC, voor iedere aansprakelijkheid voor schade die u hebt geleden tijdens uw aanwezigheid in de dansschool en die het gevolg is van uw eigen handelen of nalaten;
 • Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op u verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
 • Filmpjes en documenten gedeeld in de CSC groep mogen om o.a. vanwege de wet privacy niet gedeeld worden met anderen. Bij het ongevraagd delen van lesinformatie zal CSC ontvangen boetes .m.b.t. Algemene Verordening Gegevensbescherming doorbelasten.

CSC behoudt te allen tijde het recht de algemene voorwaarden te wijzigen.